คู่มือ


Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\pso54\include\myfunction.inc on line 282

ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
สคร.6 จังหวัดขอนแก่น


รหัสแฟ้ม ชื่อแฟ้ม สถานที่เก็บ
6101001 งานพัฒนาองค์กร(PSO/PMQA/HWP/KM/OG) ตู้ที่ 13 ชั้นที่ 3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : บุญเทียน อาสารินทร์    วันที่ : 2555-01-28   [แก้ไข] [ลบ]
6101002 สนับสนุน ประสานแผนจังหวัด ตู้ที่ 13 ชั้นที่ 3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : บุญเทียน อาสารินทร์    วันที่ : 2555-01-28   [แก้ไข] [ลบ]
6101003 หนังสือเข้า – ออก อื่นๆ ตู้ที่ 13 ชั้นที่ 3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : บุญเทียน อาสารินทร์    วันที่ : 2555-01-28   [แก้ไข] [ลบ]
6102001 ตลาดนัดคลัง DDC ตู้ที่ 14 ชั้นที่ 3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : ณัฐวัฒน์ ทวีพัฒน์ผาติ    วันที่ : 2554-10-20   [แก้ไข] [ลบ]
6102002 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค Estmates (ฉบับย่อ) ตู้ที่14ชั้นที่3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : ณัฐวัฒน์ ทวีพัฒน์ผาติ    วันที่ : 2554-11-10   [แก้ไข] [ลบ]
6102003 คู่มือการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเอกสาร สคร.6 ขอนแก่น ตู้ที่ 14 ชั้น 3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : อรุณศรี น้ำจันทร์    วันที่ : 2555-04-23   [แก้ไข] [ลบ]
6102004 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ตู้ 14 ชั้น 3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : ชลิดา อนุสุริยา    วันที่ : 2557-01-29   [แก้ไข] [ลบ]
6103001 รายงานการประชุม ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ปี 55 ตู้ 14 ชั้น3
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : อรุณศรี น้ำจันทร์    วันที่ : 2555-07-05   [แก้ไข] [ลบ]
6103001 เนื้อหารับการนิเทศ และ แนวทางการนิเทศติดตามงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตู้เอกสารที่ ๑๔ ชั้น ๒
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    ผู้ปรับปรุง : นรา เทียมคลี    วันที่ : 2557-02-28   [แก้ไข] [ลบ]
6121001 แผนปฏิบัติราชการ ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
   ผู้ปรับปรุง : วีระชาติ หาระมี    วันที่ : 2557-07-16   [แก้ไข] [ลบ]
6201001 งานพัฒนาภายในองค์กร (PMQA, HWP, พัฒนาระบบข้อมูล, KM, พัฒนาบุคลากร, งานการเจ้าหน้าที่, ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ) ปีงบประมาณ 2557 ชั้น 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
กลุ่มพัฒนาวิชาการ    ผู้ปรับปรุง : พิไลลักษณ์ พลพิลา    วันที่ : 2557-06-16   [แก้ไข] [ลบ]
6201002 หนังสืออื่นๆ ปีงบประมาณ 2557 ชั้น 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
กลุ่มพัฒนาวิชาการ    ผู้ปรับปรุง : พิไลลักษณ์ พลพิลา    วันที่ : 2557-05-06   [แก้ไข] [ลบ]
6201003 งานพัฒนาภายในองค์กร (PMQA, HWP, พัฒนาระบบข้อมูล, KM, พัฒนาบุคลากร, งานการเจ้าหน้าที่, ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ) ปีงบประมาณ 2556 ชั้น 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
กลุ่มพัฒนาวิชาการ    ผู้ปรับปรุง : พิไลลักษณ์ พลพิลา    วันที่ : 2557-06-16   [แก้ไข] [ลบ]
6201004 หนังสืออื่นๆ ปีงบประมาณ 2556 ชั้น 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1
กลุ่มพัฒนาวิชาการ    ผู้ปรับปรุง : พิไลลักษณ์ พลพิลา    วันที่ : 2557-06-17   [แก้ไข] [ลบ]
6211001 การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-02-14   [แก้ไข] [ลบ]
6211002 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน P.S.O.1101: ระบบข้อมูล ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-02-14   [แก้ไข] [ลบ]
6211003 การพัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-02-14   [แก้ไข] [ลบ]
6211004 โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ( Healthy Work Place) ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-02-14   [แก้ไข] [ลบ]
6211005 การจัดการองค์ความรู้ (KM) ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-02-14   [แก้ไข] [ลบ]
6211006 งานการเจ้าหน้าที่ (บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น โอนย้าย) บริหารงานบุคคล ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-03-21   [แก้ไข] [ลบ]
6211007 ขออนุมัติจัดซื้อ/ซ่อม/เบิกจ่าย/วัสดุครุภัณฑ์ ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-03-21   [แก้ไข] [ลบ]
6211008 หนังสือเข้า-ออกงานชันสูตรโรค ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-04-08   [แก้ไข] [ลบ]
6211009 หนังสือนำส่งการตรวจวิเคราะห์งานชันสูตรโรค ตู้ไม้ที่2 ชั้นที่ 4
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2555-12-21   [แก้ไข] [ลบ]
6211010 หนังสือขอสนับสนุนวัสดุ จากเครือข่าย ตู้ไม้ที่ 1 ชั้นที่ 3
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2555-12-21   [แก้ไข] [ลบ]
6212001 ผลการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยงานในระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการ และสัมฤทธิ์ผล ของงานภาครัฐ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ ตู้เหล็กที่ 1 ชั้นที่ 2
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-04-08   [แก้ไข] [ลบ]
6212002 เอกสารประกอบเพื่อขอรับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน PSO.1101 ระบบข้อมูล กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ ตู้เหล็กที่ 1 ชั้นที่ 2
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-04-08   [แก้ไข] [ลบ]
6212003 เอกสารประกอบเพื่อขอรับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน PSO.1101 ระบบข้อมูล กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ ตู้เหล็กที่ 1 ชั้นที่ 2
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-04-08   [แก้ไข] [ลบ]
6212004 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาหน่วยงานในระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ ตู้เหล็กที่ 1 ชั้นที่ 2
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-04-08   [แก้ไข] [ลบ]
6212005 คู่มือการปฏิบัติงาน กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตู้เหล็กที่ 1 ชั้นที่ 2
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-04-08   [แก้ไข] [ลบ]
6212006 รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล PSO.1101 สคร. 9 พิษณุโลก ตู้เหล็กที่ 1 ชั้นที่ 2
งานชันสูตรโรค    ผู้ปรับปรุง : จาฬุภรณ์ ชุมพล    วันที่ : 2554-04-08   [แก้ไข] [ลบ]
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]

  คู่มือ

  หน้าหลัก       การสืบค้นแฟ้ม หรือเอกสาร       การเพิ่มข้อมูล       พิมพ์ดัชนีของแฟ้ม