จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้านี้ 880 คน

  คู่มือ


หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

  ลำดับที่ : 141    ชื่อเครือข่าย : รพ.บ้านดุง
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-2612277, 042-273700-3
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางศิชญา พลแพงขวา    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 142    ชื่อเครือข่าย : รพ.ศรีธาตุ
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-9654316, 042-382334-5
  ผู้ประสานเครือข่าย : น.ส.เพ็ญนภา คงศิลา    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 143    ชื่อเครือข่าย : รพ.สร้างคอม
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-9904805, 042-276231 ต่อ 108
  ผู้ประสานเครือข่าย : น.ส.จินดาพร จันทร์เหลือง    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 144    ชื่อเครือข่าย : รพ.อุดรธานี
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-9654024, 042-245555 ต่อ 114
  ผู้ประสานเครือข่าย : นายสุเทพ ทีปสว่าง    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 145    ชื่อเครือข่าย : รพ.อุดรธานี
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 086-8640730, 042-245555 ต่อ 112
  ผู้ประสานเครือข่าย : น.ส. ช่อกมล รัตนสุรังค์    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 146    ชื่อเครือข่าย : รพ.กุมภวาปี
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 086-2389692, 042-331236-8 ต่อ 280
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางจารุวรรณ มิทะลา    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 147    ชื่อเครือข่าย : รพ.พิบูลรักษ์
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-9754157, 042-258111-4 ต่อ 117
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางสุดาจันทร์ บุริดี    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 148    ชื่อเครือข่าย : รพ.พิบูลรักษ์
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 089-1150678, 042-258111-4 ต่อ 109
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางอรอุมา ไวชมภู    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 149    ชื่อเครือข่าย : รพ.หนองวัวซอ
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : , 042-285896 ต่อ 37
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางศิริพร อุทปักษ์    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 150    ชื่อเครือข่าย : รพ.วัฒนา
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-9755035, 042-325999 ต่อ 105
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางดารา อรรคจันทร์    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 151    ชื่อเครือข่าย : รพ.หนองแสง
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : -, 042-396311
  ผู้ประสานเครือข่าย : น.ส.อุไรวรรณ บัวเกษ    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 152    ชื่อเครือข่าย : รพ.หนองหาน
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 084-5175092, 042-261135-6
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางเตือนใจ รูปดี    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 153    ชื่อเครือข่าย : รพ.กุมภวาปี
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 087-3195355, 042-331237 ต่อ 278
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางสุพัฒนา มาลาศรี    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 154    ชื่อเครือข่าย : รพ.ชัยเกษมการแพทย์
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 087-8528590, 042-240448-121
  ผู้ประสานเครือข่าย : น.ส.พัชรี แสงแดง    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 155    ชื่อเครือข่าย : รพ.ทุ่งฝน
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 087-8576157, 042-268033
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางปรียานันท์ บงแก้ว    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 156    ชื่อเครือข่าย : รพ.นายูง
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-0605954, 042-257108 ต่อ 122
  ผู้ประสานเครือข่าย : นายคำแปลง ตะไชยา    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 157    ชื่อเครือข่าย : สสก.ประจักษ์ศิลปะคม
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 081-5920158, 042-330567
  ผู้ประสานเครือข่าย : นายวาทิต สุวรรณศรี    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 158    ชื่อเครือข่าย : รพ. กุดจับ
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 085-0126085, 042-291320
  ผู้ประสานเครือข่าย : นายธวัชชัย เจียรธนากุล    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 159    ชื่อเครือข่าย : เรือนจำกลางอุดรธานี
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 086-6318258, 042-221072 ต่อ 19
  ผู้ประสานเครือข่าย : นายปรีดี แน่นอุดร    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
  ลำดับที่ : 160    ชื่อเครือข่าย : รพ.น้ำโสม
  สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี    โทรศัพท์ : 086-2185693, 042-289164 ต่อ 105
  ผู้ประสานเครือข่าย : นางทองคูณ ไชยคินี    หมายเหตุ :
  ผู้ปรับปรุง : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ : 2550-05-23    [แก้ไข] [ลบ]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า 8

  คู่มือ
  หน้าหลัก       การสืบค้นแฟ้ม หรือเอกสาร       การเพิ่มข้อมูล       พิมพ์ดัชนีของแฟ้ม