จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้านี้ 47,427 คน

  คู่มือ


รหัสแฟ้ม 1111001 เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ นโยบาย กฎหมาย และระเบียบคำสั่ง
งานการเงิน
ตู้ที่ 8 ชั้นที่ 2เลขที่หนังสือ สธ.0403.1/ว.93    วันที่ออกหนังสือ 2008-10-21    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-12-12
เรื่อง 074 การระงับการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
ไฟล์ที่แนบ 1111001 074.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : พรรณี กองทา    วันที่ : 2551-12-12    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ.0403.1/ว.81    วันที่ออกหนังสือ 2551-09-05    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-12-12
เรื่อง 73 อัตราค่าบริการสารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม)
ไฟล์ที่แนบ 1111001 073.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : พรรณี กองทา    วันที่ : 2551-12-12    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 11    วันที่ออกหนังสือ 2551-01-29    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-03-13
เรื่อง 72 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
ไฟล์ที่แนบ 1111001 072.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-13    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 114    วันที่ออกหนังสือ 2550-11-18    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-03-13
เรื่อง 71 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)
ไฟล์ที่แนบ 1111001 071.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-13    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 104    วันที่ออกหนังสือ 2550-11-26    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-03-13
เรื่อง 70 เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
ไฟล์ที่แนบ 1111001 070.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-13    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 95    วันที่ออกหนังสือ 2550-11-13    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-03-13
เรื่อง 69 เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
ไฟล์ที่แนบ 1111001 069.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-13    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 86    วันที่ออกหนังสือ 2550-10-12    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-02-14
เรื่อง 68 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-02-14    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 04032.1/ว 85    วันที่ออกหนังสือ 2550-10-10    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-12-23
เรื่อง 67 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
ไฟล์ที่แนบ 1111001 067-51.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-12-23    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 81    วันที่ออกหนังสือ 2550-10-01    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-04-18
เรื่อง 66 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)
ไฟล์ที่แนบ 1111001 066-51.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-04-18    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ กค 0409.6/ว 98    วันที่ออกหนังสือ 2548-03-02    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-04-18
เรื่อง 65 เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ไฟล์ที่แนบ 1111001 065-51.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-04-18    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0402.1/ว 77    วันที่ออกหนังสือ 2545-05-22    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-02-14
เรื่อง 64 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-02-14    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.3/ว 1340    วันที่ออกหนังสือ 2549-12-12    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-02-14
เรื่อง 63 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-02-14    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 2    วันที่ออกหนังสือ 2550-01-09    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-02-14
เรื่อง 62 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-02-14    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 223    วันที่ออกหนังสือ 2549-12-29    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-04-18
เรื่อง 61 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ไฟล์ที่แนบ 1111001 061-51.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-04-18    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ 0403.1/ว 14    วันที่ออกหนังสือ 2550-02-09    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2551-12-23
เรื่อง 60 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีการส่งต่อผู้ป่วย
ไฟล์ที่แนบ 1111001 060-51.pdf (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-12-23    [แก้ไข] [ลบ]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5]

  คู่มือ

  หน้าหลัก       การสืบค้นแฟ้ม หรือเอกสาร       การเพิ่มข้อมูล       พิมพ์ดัชนีของแฟ้ม