จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้านี้ 8,532 คน

  คู่มือ


ฐานข้อมูลเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
สคร.6 จังหวัดขอนแก่น


รหัสแฟ้ม ชื่อแฟ้ม สถานที่เก็บ
5402022 แนวทาง การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการรายงานผู้ป่วย ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : นราสินี สติมัย    วันที่ : 2551-03-26   [แก้ไข] [ลบ]
5402023 แนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่และการติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศประเทศไทย ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : นราสินี สติมัย    วันที่ : 2551-03-26   [แก้ไข] [ลบ]
5402024 แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มนักเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : นราสินี สติมัย    วันที่ : 2551-03-26   [แก้ไข] [ลบ]
5402025 ผลสำรวจการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2548 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : นราสินี สติมัย    วันที่ : 2551-03-26   [แก้ไข] [ลบ]
5402026 แนวทางการดำเนินงาน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปี 2549 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : นราสินี สติมัย    วันที่ : 2551-03-26   [แก้ไข] [ลบ]
5402027 ทำเนียบสถานบริการที่เป็นและอาจเป็นแหล่งโรคจังหวัดอุดรธานี ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-26   [แก้ไข] [ลบ]
5402028 สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2548 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-26   [แก้ไข] [ลบ]
5402029 รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2548 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-09   [แก้ไข] [ลบ]
5402030 แนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอ็ชไอวี ร่วมกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ในกลุ่มพนักงานขายบริการ (Second Generation Surveillance) โดยเก็บข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดฝ่ามือ(Audio Pocket PC) ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402031 (ฉบับร่าง)การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่ในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402032 (ฉบับร่าง)การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่และการติดเชื้อเอ็ชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสในกลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402033 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน กันยายน 2549 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402034 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน ตุลาคม 2549 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402035 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402036 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน ธันวาคม 2549 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402037 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน มกราคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402038 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402039 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน มีนาคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402040 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน เมษายน 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402041 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน พฤษภาคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402042 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน มิถุนายน 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402043 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน กรกฎาคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402044 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน สิงหาคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402045 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน กันยายน 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402046 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน ตุลาคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402047 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402048 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน ธันวาคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402049 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA/Global Fund ประจำเดือน มกราคม 2550 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-13   [แก้ไข] [ลบ]
5402050 การปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2549 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-03-16   [แก้ไข] [ลบ]
5402051 แบบรายงานประจำเดือน NAPHA EXTENSION ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    ผู้ปรับปรุง : กิ่งกาญจน์ จงใจหาญ    วันที่ : 2551-04-09   [แก้ไข] [ลบ]
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]

  คู่มือ

  หน้าหลัก       การสืบค้นแฟ้ม หรือเอกสาร       การเพิ่มข้อมูล       พิมพ์ดัชนีของแฟ้ม