จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้านี้ 8,498 คน

  คู่มือ


Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

Notice: Undefined variable: sectionname in D:\DPC6Web2555\config\myfunction.php on line 310

ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ นโยบาย กฎหมาย และระเบียบคำสั่ง
สคร.6 จังหวัดขอนแก่น


รหัสแฟ้ม ชื่อแฟ้ม สถานที่เก็บ
1112014 คู่มือากรเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการอัตราใหม่ ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112015 กฏหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงินเดือน ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112016 กฏหมายและระเบียบการเบิกจ่าย ค่าจ้าง ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112017 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฝึกอบรมสัมมนา ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112018 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับใหม่ พ.ศ.2526) ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112019 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการสำหรับข้าราชการและบุคคลภายนอก ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112020 คู่มือการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการซื้อ - การจ้าง ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112021 คู่มือการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112022 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(พ.ศ.2527)และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541(ฉบับปัจจุบัน) ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112023 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2539 ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112024 ประมวลกฏหมายระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการ ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112025 คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112026 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1112027 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ตู้หนังสือ
   ผู้ปรับปรุง : ณรัญญา อรรคะวาฬ    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1121001 กฎหมาย / ระเบียบ ตู้ที่ 8 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2550-05-23   [แก้ไข] [ลบ]
1122001 กฎหมายและระเบียบการคลัง ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122002 คู่มือการลงโทษและเพิกถอนผู้ทิ้งงาน ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122003 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122004 คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฝึกอบรมสัมมนา ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122005 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122006 คู่มือการจัดซื้อและการจัดจ้าง ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122007 คู่มือปฏิบัติราชการต่าง ๆ ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122008 มติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2543 ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122009 มติคณะรัฐมนตรี ประจำปี 2544 ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122010 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและการบริหารสินทรัพย์ในบริบทใหม่ ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122011 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการลดโอกาสสมยอม(ฮั้ว)และการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างของทางราชการ ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122012 แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122013 ตัวอย่างประกวดราคาและสอบราคาตามระเบียบพัสดุ ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122014 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
1122015 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 ตู้ที่ 6 ชั้นที่ 2
   ผู้ปรับปรุง : ธีรารัตน์ ผดุงพงษ์    วันที่ : 2551-03-11   [แก้ไข] [ลบ]
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

  คู่มือ

  หน้าหลัก       การสืบค้นแฟ้ม หรือเอกสาร       การเพิ่มข้อมูล       พิมพ์ดัชนีของแฟ้ม