องค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามมาตรฐานสากลที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ภายในปี 2563

  User ID    :
  Password :

 

  หน้าหลัก

เกี่ยวกับองค์กร
ระบบฐานข้อมูลเอกสาร
ระบบฐานข้อมูลเอกสาร54
ระบบแจ้งซ่อมงานพัสดุ
ไอที คลินิก
Intranet


บริการอิเลคทรอนิกส์  

การจัดการความรู้
สืบค้นห้องสมุด สคร.6
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


ข่าวประกาศ..     < อ่านข่าวอื่นๆ... >
ข่าวประชาสัมพันธ์..     < อ่านข่าวอื่นๆ... >
ความเคลื่อนไหว ประชาคมอาเซียน :: TO WARDS TO ASEAN 2558     < อ่านหัวข้ออื่นๆ... >

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ บริเวณด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย - ลาว

วันที่ 7 เมษายน 2558  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการส่...
กลุ่มแผนงานและประเมินผล..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
ข้อมูลสำหรับ สรุปแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือนหลัง (ทุกกลุ่มงาน)
แบบฟอร์ม สรุปแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือนหลัง (เงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ)
แบบฟอร์มปรับแผน
แนวทางการปรับแผนงบประมาณ ปี 2558
บันทึกข้อความ การจัดทำแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนหลัง และการปรับแผนโครงการ/งบประมาณ
กลุ่มบริหาร..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
กลุ่ม PHER..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
กลุ่มภาคีเครือข่าย..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
กลุ่มพัฒนาองค์กร..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
ขอเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า "MU Blue Night ร่วมใจมหิดล"
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ทั้งสิ้น 752,240 คน
หน้านี้ 27,042 คน
  Copyright 2555-04-10 : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น Web master : a_tawee@yahoo.com   
เกี่ยวกับองค์กร
- เกี่ยวกับองค์กร
- PSO1101
- PSO1101-2554
- ระบบแจ้งซ่อมงานพัสดุ
- IT Service
- ประวัติ /สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- Intranet Zoning
บริการ อิเลคทรอนิกส์
- การจัดการความรู้
- สืบค้นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
- เอกสารอิเลคทรอนิกส์
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- รายงานผลชันสูตร ของหน่วยงาน
- รายงานสถานการณ์โรค ด้วย GIS
เนื้อหาต่างๆ
- ข่าวประกาศ
- งานประชาสัมพันธ์
- Facebook ของหน่วยงาน
- Facebook กลุ่ม PHER
- Facebook ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย
- ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาวิชาการ
- ข้อมูลจากกลุ่มสื่อสารฯ ..
การแบ่งปันของกลุ่มงาน
- กลุ่มบริหารงาน
- กลุ่มแผนงานและประเมินผล
- กลุ่ม PHER
- กลุ่มภาคีเครือข่าย
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
- กลุ่มระบาดวิทยา
Download Link
- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
- เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล
- คำแนะนำการลงวารสาร
- คู่มือ Estimate ฉบับย่อ
- การประกันคุณภาพการอบรม
- คู่มือซ่อมเครื่องพ่น
- กฎการใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย