เป็นผู้นำวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใน ปี 2563    

  User ID    :
  Password :

 

  หน้าหลัก

เกี่ยวกับองค์กร
ระบบฐานข้อมูลเอกสาร
ระบบฐานข้อมูลเอกสาร54
ระบบแจ้งซ่อมงานพัสดุ
ไอที คลินิก
Intranet


บริการอิเลคทรอนิกส์  

การจัดการความรู้
สืบค้นห้องสมุด สคร.6
เอกสารอิเลคทรอนิกส์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


ข่าวประกาศ..     < อ่านข่าวอื่นๆ... >
ข่าวประชาสัมพันธ์..     < อ่านข่าวอื่นๆ... >
ความเคลื่อนไหว ประชาคมอาเซียน :: TO WARDS TO ASEAN 2558     < อ่านหัวข้ออื่นๆ... >

กลุ่มแผนงานและประเมินผล..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
แผนการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น เดือนธันวาคม 2557
แบบฟอร์มสรุปโครงการ (เอกสารแนบ 5)
แบบฟอร์ม 2 การจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2558 (สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา)
แบบฟอร์ม 1 การจัดทำโครงการ ปีงบประมาณ 2558 (สำหรับโครงการใหญ่และโครงการย่อย)
เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 วันที่ 25 กันยายน 2557
กลุ่มบริหาร..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
รายชื่อข้าราชการบำนาญผู้ที่ได้ดำเนินการ Undo เรียบร้อยแล้ว(ส่วนผู้ที่ต้องส่งเงินคืน)
รายชื่อข้าราชการบำนาญผู้ที่ได้ดำเนินการ Undo เข้าในระบบเรียบร้อยแล้ว(ส่วนผู้ที่ได้รับเงินคืน)
ฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
สรุปรายงาน กวป. ธค.57
การประชาสัมพันธ์การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
กลุ่ม PHER..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
กลุ่มภาคีเครือข่าย..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
กลุ่มพัฒนาองค์กร..     < ดูเรื่องอื่นๆ... >
ขอเชิญส่งผลงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา)
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ
ทุนวิจัย UNESCO/Keize Obuchi Research Fellowshipps Programme (UNESCO/japan young Researches,s fellowship programme)
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ทั้งสิ้น 512,374 คน
หน้านี้ 6,996 คน
  Copyright 2555-04-10 : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น Web master : a_tawee@yahoo.com   
เกี่ยวกับองค์กร
- เกี่ยวกับองค์กร
- PSO1101
- PSO1101-2554
- ระบบแจ้งซ่อมงานพัสดุ
- IT Service
- ประวัติ /สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- Intranet Zoning
บริการ อิเลคทรอนิกส์
- การจัดการความรู้
- สืบค้นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
- เอกสารอิเลคทรอนิกส์
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
- รายงานผลชันสูตร ของหน่วยงาน
- รายงานสถานการณ์โรค ด้วย GIS
เนื้อหาต่างๆ
- ข่าวประกาศ
- งานประชาสัมพันธ์
- Facebook ของหน่วยงาน
- Facebook กลุ่ม PHER
- Facebook ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย
- ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาวิชาการ
- ข้อมูลจากกลุ่มสื่อสารฯ ..
การแบ่งปันของกลุ่มงาน
- กลุ่มบริหารงาน
- กลุ่มแผนงานและประเมินผล
- กลุ่ม PHER
- กลุ่มภาคีเครือข่าย
- กลุ่มพัฒนาองค์กร
- กลุ่มพัฒนาวิชาการ
- กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
- กลุ่มระบาดวิทยา
Download Link
- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
- เกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล
- คำแนะนำการลงวารสาร
- คู่มือ Estimate ฉบับย่อ
- การประกันคุณภาพการอบรม
- คู่มือซ่อมเครื่องพ่น
- กฎการใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย